author-image-116 Ομάδα του Ορθού Λόγου
author-image-337 Aγνή Λάμπρου

Συντακτική Ομάδα

Ευρώπη

Ευρώπη

Χωρίς κατηγορία

Χωρίς κατηγορία

Η ευρεία λαϊκή υποστήριξη αποτελούσε και αποτελεί βασική προϋπόθεση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Για αυτό, μεταξύ όλων των πολιτών της, από τη δημιουργία της, η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη σημασία στους νέους, καθώς είναι αυτοί που αποτελούν το αύριο κάθε εποχής. Θεσμοθετεί και οργανώνει πληθώρα δράσεων με στόχο την εμπλοκή και ενεργό συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ιδέα, στην εκπλήρωση του ευρωπαϊκού κοινού οράματος, την ενθάρρυνση, ενδυνάμωση και υποστήριξή τους ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους ως Ευρωπαίοι και παγκόσμιοι πολίτες, γινόμενοι καταλύτες θετικών αλλαγών και συντελεστές καινοτόμων λύσεων για τις προκλήσεις της Ευρώπης.
Για να αντιληφθούμε, ακριβώς, τον λόγο και τη σημασία που προσδίδει η Ένωση και τα όργανά της στη νεολαία, παρουσιάζουμε στο άρθρο μας αυτό μια σύνοψη από το εύρος των δράσεων της και, καθώς θεωρούμε πολύ σημαντικό ζήτημα, ως εκ των ων ουκ άνευ, την ενημέρωση των νέων για το κοινό Ευρωπαϊκό μας μέλλον, προβληματιζόμαστε για τις απόψεις και γνώσεις τους, την εμπλοκή και συμμετοχή τους, στην οικοδόμηση του κοινού ευρωπαϊκού μας σπιτιού.  Παραφράζοντας δε, τη ρήση του Τζων Κέννεντυ, θα θέλαμε να επισημάνουμε, ιδιαίτερα στους νέους αναγνώστες μας το: «μη ρωτάς απλά τι μπορεί να κάνει η ΕΕ για σένα, αλλά και τι μπορείς να κάνεις εσύ για αυτήν»…

Θεσμικά θεμέλια

Η πολιτική για τη νεολαία είναι, κατά κύριο λόγο, αρμοδιότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Δυνάμει του άρθρου 165 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η δράση της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα έχει ως στόχο να «ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών νέων, καθώς και οργανωτών κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων, και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στο δημοκρατικό βίο της Ευρώπης». Το άρθρο 166, επίσης, αναθέτει στην ΕΕ να διευκολύνει την πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και την ενίσχυση της κινητικότητας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων και ιδίως των νέων.
Η ΕΕ εφαρμόζει ειδική πολιτική για τη νεολαία από το 2002. Η πολιτική αυτή προωθεί την ενεργό συμμετοχή και την ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες, παράλληλα με άλλες πολιτικές, όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η απασχόληση, που έχουν σχεδιαστεί για νέους.
Πέραν των ανωτέρω διατάξεων, οι νέοι, καθώς και τα παιδιά, επωφελούνται, επίσης, από τις πολιτικές της Ένωσης σε άλλους τομείς, όπως η υγεία, τα δικαιώματα και η προστασία των παιδιών και των νέων. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, περιλαμβάνει άρθρα για τα δικαιώματα του παιδιού, την απαγόρευση της παιδικής εργασίας και την προστασία των νέων στον τόπο εργασίας.
Το 2011, η Επιτροπή εξέδωσε το θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Το 2016 εγκρίθηκε το δικαίωμα της δίκαιης δίκης για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Από το 2021 μέχρι και το 2027, πρωταρχική φιλοδοξία αποτελεί η καλύτερη δυνατή και ασφαλής ζωή και για τις νεαρές ηλικίες.

Η Στρατηγική σε τρεις πυλώνες

Η ΕΕ, ανά περιόδους, καταρτίζει μια ενωσιακή στρατηγική για τη νεολαία επιθυμώντας οι νέοι και οι νέες να δραστηριοποιούνται και να συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατία και την κοινωνία. Σκοπός οι νέοι και οι νέες να λένε τι θεωρούν σημαντικό, συμμετέχοντας στον διάλογο της ΕΕ για τη νεολαία.
Η στρατηγική αυτή επιδιώκει κοινή εφαρμογή σε όλους τους τομείς με επίκεντρο βασικούς τομείς δράσης, γύρω από τρεις λέξεις:
Ενεργοποίηση: ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική και δημοκρατική ζωή.
Σύνδεση: δίνοντας την ευκαιρία στους νέους, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να γνωριστούν μεταξύ τους μέσω της μαθησιακής κινητικότητας, της αλληλεγγύης και της διαπολιτισμικής κατανόησης.
Ενίσχυση: προωθώντας την ενδυνάμωση της νεολαίας μέσω υψηλής ποιότητας, καινοτόμου και αναγνωρισμένου έργου για τους νέους.Κατά τη διάρκεια διαδικασίας διαλόγου που πραγματοποιήθηκε από το 2017 έως το 2018 και στον οποίο συμμετείχαν νέοι από όλη την Ευρώπη, διατυπώθηκαν 11 ευρωπαϊκοί στόχοι για τη νεολαία:
1. Σύνδεση της ΕΕ με τη νεολαία
2. Ισότητα όλων των φύλων
3. Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς
4. Ενημέρωση & εποικοδομητικός διάλογος
5. Ψυχική υγεία & ευημερία
6. Προαγωγή των νέων της υπαίθρου
7. Ποιοτική απασχόληση για όλους
8. Ποιοτική μάθηση
9. Χώρος και συμμετοχή για όλους
10. Βιώσιμη πράσινη Ευρώπη
11. Οργανώσεις νεολαίας & ευρωπαϊκά προγράμματα
Οι εν λόγω στόχοι προσδιορίζουν διατομεακά ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή των νέων και επισημαίνουν τις προκλήσεις.

Συνεχίζοντας επ’ αυτών, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία 2019-2027 έχει στοχεύσει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες της πολιτικής για τη νεολαία. Να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο, να υποστηρίξει, επίσης, τη συμμετοχή στα κοινά και στην κοινωνία και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας. Υπόσχεται, έτσι, να βοηθήσει περισσότερους νέους να αποκτήσουν τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να πετύχουν στη ζωή τους και να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο φάσμα νέων. Στόχος της, ακόμη, είναι να βοηθήσει τους νέους να ξεπεράσουν τα κοινωνικά εμπόδια, όπως η φτώχεια. Αποσκοπεί στη βελτίωση της κατάστασης των νέων στην Ευρώπη με τη δημιουργία περισσότερων και ίσων ευκαιριών.
(Περισσότερα για την στρατηγική μπορείτε να δείτε και εδώ: European Youth Strategy.)

Προγράμματα και Δράσεις

Όπως αναφέραμε παραπάνω, η νεολαία αποτελεί τομέα εθνικής πολιτικής του κάθε κράτους-μέλους και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή, μέχρι τώρα τουλάχιστον, η εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ. Η Ένωση διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο, ιδίως όσον αφορά την κινητικότητα και τις ευκαιρίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, η βασική δράση 1 του προγράμματος Erasmus+, σχετικά με την μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων, προωθεί τις ανταλλαγές νέων εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες.
Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει διαρκώς τις πολιτικές της που αφορούν τους νέους, όπως φαίνεται από την πρωτοβουλία του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους 18-30 ετών επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό και να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια αλληλεγγύης που θα ωφελήσουν κοινότητες σε όλη την Ευρώπη) και του προγράμματος DiscoverEU (άλλη μια ευκαιρία στο πλαίσιο του Erasmus+ που προσφέρει την ευκαιρία σε νέους 18 ετών ταξιδεύοντας δωρεάν, κυρίως με τρένο, να γνωρίσουν την Ευρώπη και να εξερευνήσουν την πολυμορφία της, να μάθουν για την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία της και να συνδεθούν με ανθρώπους από ολόκληρη την ήπειρο).

Η συμμετοχή των νέων στην πολιτική και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτελεί κρίσιμη πτυχή για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν προωθηθεί διάφορες πρωτοβουλίες για τη δέσμευση των νέων, ενόψει, μάλιστα, των επερχόμενων ευρωεκλογών.
Το «Νεολαία για την Ευρώπη» είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ευρωπαϊκή νεολαία μαζί» (δράση που στηρίζεται και αυτή από το  Erasmus+, από την Βασική δράση 3: Στήριξη της χάραξης πολιτικής και της συνεργασίας).
Το έργο ασχολείται με τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική, την υποστήριξη και την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις πολιτικές και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

Το «Νεολαία για την Ευρώπη» προσφέρει στους νέους συμμετέχοντες την ευκαιρία να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία λήψης ευρωπαϊκών αποφάσεων και να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ μέσω της διαπολιτισμικής μάθησης, της μη τυπικής εκπαίδευσης και των δραστηριοτήτων μεταξύ ομοτίμων. Ο κύριος στόχος του έργου είναι, συνεπώς, να τονώσει μια διαδικασία από κάτω προς τα πάνω προωθώντας μια ευρωπαϊκή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, καθιερώνοντας τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των νέων και φορέων χάραξης πολιτικής και οργανισμών, προωθώντας συζητήσεις σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ.

Αναμεσά στις πρωτοβουλίες της ΕΕ είναι και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας, μια εκδήλωση που γίνεται κάθε δύο χρόνια στο Στρασβούργο και προωθεί τη συμμετοχή στα κοινά. Διοργανώνεται από την Επιτροπή, σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Προσφέρουν σε νέες και νέους εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus και παρουσιάζουν στους νέους τις διάφορες ευκαιρίες κινητικότητας που είναι διαθέσιμες στην Ένωση. Η τελευταία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2024. Είχε τίτλο: «Δώστε φωνή στο όραμά σας» και το θέμα της ήταν: Δημοκρατία και ευρωπαϊκές εκλογές. Το επίκεντρο της συζήτησης ήταν η υπενθύμιση στους νέους να ψηφίσουν. Δίνεται φωνή σε νέες ιδέες και προτάσεις. Αυτές διαβιβάζονται στους πολιτικούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και στους φορείς χάραξης πολιτικής.

Άλλες ακόμα πρωτοβουλίες περιλάμβαναν και περιλαμβάνουν:

– Την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας (European Youth Event –EYE), μια εκδήλωση η οποία ξεκίνησε και φιλοξενείται, ανά δύο χρόνια, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2014 με στόχο την προώθηση της ενεργούς επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των νέων Ευρωπαίων. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει για την ‘EYE2021’, την τέταρτη διοργάνωση, με τίτλο «Το μέλλον είναι δικό μας» που πραγματοποιήθηκε στις 8-9 Οκτωβρίου 2021 και συγκέντρωσε 5.000 νέους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο και άλλους 5.000 διαδικτυακά, προκειμένου να συζητήσουν πάνω από 2.000 ιδέες για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Αποτέλεσε το αποκορύφωμα της διαδικασίας διαβούλευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τους νέους για την πολλή σημαντική «Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης». Ξεκίνησε τον Μάιο του 2021, σε συνεργασία με πανευρωπαϊκές οργανώσεις νεολαίας, και οι ιδέες των νέων για το μέλλον της Ευρώπης συγκεντρώθηκαν στο youthideas.eu (αξίζει να τις διαβάσετε). Οι 20 πιο δημοφιλείς ιδέες παρουσιάστηκαν στα μέλη της Διάσκεψης και εισήχθησαν στην πολιτική συζήτηση εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Έκθεση με τις ιδέες των νέων για τη διάσκεψη για το μέλλον).

– Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022, το οποίο υπήρξε αφορμή για πολλές δράσεις, όπως το πρώτο σχέδιο δράσης για τη νεολαία στην εξωτερική δράση της ΕΕ με σκοπό να ενισχύσει τη συνεργασία με τους νέους και τις νέες σε όλο τον κόσμο. Διασφάλισε την μακροπρόθεσμη στήριξη και συνεργασία με τη νεολαία, για την οποία μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2024, αποφασίστηκε από την Ε. Επιτροπή η ενσωμάτωση της προοπτικής της νεολαίας στις πολιτικές της ΕΕ.

– Την  Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας, που δίνει την ευκαιρία σε μια ευρωπαϊκή πόλη κάθε χρόνο να παρουσιάσει, μέσα από ένα πολύπλευρο πρόγραμμα, την πολιτιστική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή και ανάπτυξη που σχετίζεται με την νεολαία.

– Το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία, που προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας, τη συνέχιση της κατάρτισης, τη μαθητεία ή την πρακτική άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι.

– Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία που, από το 2008, απονέμεται,  από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν, σε πρότζεκτ νέων τα οποία προωθούν την κατανόηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

– Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (ΕΚΝ), που είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες νέων στην Ευρώπη για την εκπαίδευση των πολιτών, τις διαπολιτισμικές συναντήσεις και την ανταλλαγή ιδεών – από νέους για νέους. Αποστολή τους είναι να εμπνέουν και να ενδυναμώνουν μια νέα γενιά ενημερωμένων, ανοιχτόμυαλων, υπεύθυνων και ενεργών πολιτών που θα διαμορφώνουν την κοινωνία και θα παράγουν αντίκτυπο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να συμμετάσχει κανείς. Συνήθως, το πρώτο βήμα είναι η συμμετοχή σε μία από τις συνεδρίες του ΕΚΝ. Υπάρχουν εθνικές επιτροπές του ΕΚΝ σε κάθε κράτος-μέλος και όποιοι νέοι/ες ενδιαφέρονται μπορεί να έλθουν σε επαφή και θα βρουν μια ομάδα εθελοντών με κίνητρα που είναι πρόθυμοι να τους βοηθήσουν να γνωρίσουν το ευρύ φάσμα δυνατοτήτων του ΕΚΝ σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο -το ΕΚΝ Ελλάδος έχει μόνιμη έδρα την Θεσσαλονίκη.

Να σημειωθεί, για όλα τα παραπάνω, ότι πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς, εκτός των δικών του πρωτοβουλιών, εγκρίνει -ή όχι- τα διάφορα ψηφίσματα και προγράμματα για την νεολαία της Ευρώπης. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο διαχειρίζεται τα εκπαιδευτικά προγράμματα Σχολείων-Πρεσβευτών και Euroscola για να συμβάλει στη βελτίωση των γνώσεων των νέων σχετικά με τη δημοκρατία και τις αξίες της ΕΕ.

Ελλιπής πληροφόρηση

Όπως διαπιστώνεται από τους συνδέσμους που έχουμε έως τώρα παραθέσει, πλήθος είναι οι ευρωπαϊκοί ιστότοποι των θεσμικών και άλλων οργάνων και φορέων της ΕΕ, από τους οποίους μπορεί να πληροφορείται και να ενημερώνεται κάθε νέος και νέα, κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται. Ιδιαίτερα, στη πλατφόρμα «Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη της Νεολαίας» μπορούν οι νέοι/ες, απ’ όλη την Ευρώπη να ενημερωθούν αναλυτικά και να ανακαλύψουν τις πολυάριθμες ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ σε διάφορους τομείς (εθελοντισμό, εργασία, μάθηση, πολιτισμό και δημιουργικότητα, κ.λπ.). Επίσης, από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας (European Youth Forum) που είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα οργανώσεων νεολαίας στην Ευρώπη, εκπροσωπώντας πάνω από 100 οργανώσεις νεολαίας, οι οποίες συγκεντρώνουν δεκάδες εκατομμύρια νέους από όλη την Ευρώπη. Το φόρουμ αυτό εργάζεται για την ενδυνάμωση των νέων, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία για να βελτιώνουν τη ζωή τους και υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους. Προωθεί τη συμμετοχή των νέων, καθιστώντας τους νέους καταλύτες θετικών αλλαγών και συντελεστές καινοτόμων λύσεων για τις προκλήσεις της Ευρώπης.

Καλή πηγή πληροφόρησης αποτελεί και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τη νεολαία Eurodesk.

Τελικά, στην έρευνά μας για να γράψουμε αυτό το άρθρο ακόμα και εμείς εκπλαγήκαμε από το εύρος των δράσεων και πληροφοριών που υπάρχει στη διάθεση των ευρωπαίων πολιτών. Ωστόσο, πόσο γνώση έχουν οι νέοι και γενικά όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες για όλα αυτά; Πόσοι συνειδητοποιούν το νόημα και γνωρίζουν για τα δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ που κατανέμονται για τις δράσεις αυτές;  Η αλήθεια είναι πως σχετικά λίγοι γνωρίζουν και κατανοούν… Όπως, μεταξύ άλλων, δείχνουν οι έρευνες, μόνο ένα 24% είναι εξοικειωμένο με τις πλατφόρμες που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Νεολαία. Όσο για τις Ευρωεκλογές το 46% αναφέρει πως τις γνωρίζει.

Απουσία κινήτρων…

Οι περισσότεροι, λοιπόν, δεν γνωρίζουν αρκετά για όλα αυτά. Παρόλες τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών οργάνων, τους ενημερωτικούς ιστότοπους, τις πολλές εκδηλώσεις ενημέρωσης και συμμετοχής, επισκέψεων στα κτίρια των Θεσμικών οργάνων της ΕΕ, που διοργανώνουν, δεν έχουν περάσει στην ευρεία βάση. Κάθε τόσο, οι Βρυξέλλες καλούν τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τρόπους ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των νέων, αλλά το ενδιαφέρον τους δεν φαίνεται να μεγαλώνει…
Οι βασικοί λόγοι γι’ αυτό είναι, ουσιαστικά, δύο. Ο πρώτος ότι δεν υπάρχει πάντα η περιέργεια να αναζητά ένας νέος/α πληροφορίες για την ΕΕ και τις δράσεις της, καθώς δεν έχει το ενδιαφέρον ή δεν του το έχουν προκαλέσει… Ασχολείται, έτσι, μόνο ένα μέρος της νεολαίας που το επιθυμεί ιδεολογικά ή για λόγους καριέρας. Προτάσεις-λύσεις υπάρχουν πολλές. Τονίζεται, ιδιαίτερα, η ανάγκη επιμόρφωσης των νέων μέσα στα σχολεία  και τα πανεπιστήμια. Η επιμόρφωση, εξ άλλου, των εκπαιδευτών, προκειμένου να αναπτύσσουν τις απαραίτητες γνώσεις και τους τρόπους να διδάσκουν την νεολαία. Διδασκαλία με διαδραστικούς τρόπους που θα τραβούσαν θετικά την προσοχή σε σχέση με το τι γίνεται με την Ευρώπη και εμάς. Προτείνεται έμφαση να δίνεται στην Ιστορία της Ευρώπης και σε όσα προσφέρει, για να υπάρχει εξοικείωση με αυτό το κομμάτι και να δημιουργείται το ενδιαφέρον.

Ο δεύτερος λόγος -και μάλλον ο πιο καθοριστικός-, είναι ο ρόλος των ΜΜΕ, της δημοσιογραφίας, όπου, δεν συναντάται, συχνά, η παρουσίαση ευρωπαϊκών θεμάτων ή και όποτε το κάνουν γίνεται με ρηχούς τρόπους… Ακόμη και τώρα, ενόψει των επερχόμενων εκλογών, η ενημέρωση εστιάζεται στις αντιπαραθέσεις κομμάτων και υποψηφίων και στους ‘celebrities’ που συμμετέχουν στα ευρωψηφοδέλτια. Κινεί αυτό το ενδιαφέρον των νέων για την Ευρώπη, ώστε να συμμετάσχουν μαζικά εμπνευσμένοι και ενδυναμωμένοι προς την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος και του κοινού τους μέλλοντος; Δεν έχουμε παρά να τους ρωτήσουμε και θα διαπιστώσουμε, στις περισσότερες περιπτώσεις, την αδιαφορία τους ή την επιφανειακή τους σχέση με το θέμα, όπως άλλωστε αναδεικνύουν όλες οι ευρωπαϊκές έρευνες.

Παρόλο, μάλιστα, που από την πλευρά της ΕΕ, υπάρχει το πρόγραμμα Υouth4regions, το οποίο απευθύνεται σε νέους και νέες επίδοξους δημοσιογράφους με σκοπό την κατάρτισή τους σε ευρωπαϊκά θέματα, συμμετέχοντας σε αποστολές της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη και με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αρκετοί νέοι συμμετέχουν, αλλά κατόπιν, ερχόμενοι να εργαστούν στα mainstream media ξεχνούν και αυτά που έμαθαν λόγω της «δημοσιογραφίας» που αναλαμβάνουν και κάνουν…

Και τώρα, τι;

Η Ευρώπη εν κατακλείδι, θεσμοθετεί μια πληθώρα δράσεων για τη νεολαία που σχετίζονται με την πολιτική συμμετοχή, το περιβάλλον, την υγεία, την εργασία. Ακόμη, διατυπώνονται στρατηγικές  για το διαδίκτυο, το κράτος δικαίου, την αλληλεγγύη, την ανεκτικότητα, την εκπαίδευση, την ειρήνη και τα δικαιώματα. Στην ουσία, τα ευρωπαϊκά όργανα δίνουν φωνή για να προτείνονται νέες ιδέες και να καλλιεργείται ο διάλογος μεταξύ πολλών ανθρώπων απ’ όλο τον κόσμο.

Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από τη νεολαία της. Ωστόσο, οι πιθανότητες ζωής πολλών νέων ανθρώπων είναι υποβαθμισμένες… Η ΕΕ επιδιώκει να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες της, να βελτιώσει την πρόσβαση σε ευκαιρίες για όλους και να επιδείξει αλληλεγγύη. Πόσο ενημερωμένοι όμως είναι οι ίδιοι οι νέοι μας; Ως προς την ενημέρωση, ειδικότερα, παρά την έλλειψη ενδιαφέροντος και την περιορισμένη προβολή, οι κατάλληλοι φορείς είναι δυνατό να κινητοποιήσουν προς γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων. Ιδιαίτερα δε, μια Εποικοδομητική Δημοσιογραφία που αναγνωρίζει την κοινωνική της ευθύνη…

Εγγραφείτε και μιλήστε!

Με την εγγραφή σας μπορείτε να συμμετάσχετε στην κουβέντα για το άρθρο, να μιλήσετε στους συντάκτες μας και να συμβάλλετε εποικοδομητικά στα άρθρα μας.

Μπορείτε να συνεχίσετε την ανάγνωση του άρθρου πατώντας εδώ, αλλά...

... είναι μόνο χάρη των μελών/συνδρομητών που μας στηρίζουν που μπορούμε να έχουμε άρθρα.

Εάν μια εποικοδομητική δημοσιογραφία, που δεν εξαρτάται από διαφημίσεις, είναι κάτι που θέλετε να υποστηρίξετε γίνετε μέλος σήμερα.

Περιεχόμενα Τεύχους

Τεύχος 53

Μάιος 2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο